[NS] 售 寶可夢 阿爾宙斯

看板 Gamesale
時間
留言 2則留言,1人參與討論
推噓 0  ( 0推 0噓 2→ )
★【物品名稱】:寶可夢阿爾宙斯 ★【遊戲分級】:保護級 ★【地區語系】:中文 ★【售價】:840 ★【交易方式】:7交貨便 ★【商品圖片】:https://i.imgur.com/AyODDY3.jpg
https://i.imgur.com/HP3Kg40.jpg
----- Sent from JPTT on my iPhone --
1Fto35181: https://i.imgur.com/HP3Kg40.jpg42.77.51.99 01/25 22:38
2Fto35181: 外觀在留言一樓 42.77.51.99 01/25 22:39