[PS4] 售 野球魂2019

看板 Gamesale
作者
時間
留言 1則留言,1人參與討論
推噓 1  ( 1推 0噓 0→ )
★【物品名稱】:野球魂2019 ★【遊戲分級】:普通級 ★【語系版本】:日文 ★【售 價】:600 ★【商品圖片】: https://i.imgur.com/6SoBcQ6.jpg
https://i.imgur.com/4jJiDkw.jpg
https://i.imgur.com/ESoMLmW.jpg
★【交易方式】:面交 ,店到店+60  【保存狀況】:保存良好  【地 區】:新竹 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.25.83 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gamesale/M.1642126468.A.6DB.html
1Fdobyku: 2片600? 42.75.194.236 01/15 09:46

二手遊戲交易 最新熱門文章

34 [PS4 ] 售 PS4 pro 7017B
51 gamesale 2022-01-21 17:19