[PS4 ] 太空戰士7、漫威蜘蛛人

看板 Gamesale
作者
時間
留言 1則留言,1人參與討論
推噓 1  ( 1推 0噓 0→ )
★【物品名稱】:太空戰士7、漫威蜘蛛人 ★【遊戲分級】:限制級 ★【地區語系】:中文 ★【商品圖片】: 太空戰士7 https://i.imgur.com/b93XEjc.jpg
https://i.imgur.com/qcE9WCQ.jpg
漫威蜘蛛人 https://i.imgur.com/sgGxCJb.jpg
https://i.imgur.com/b6Bzhpl.jpg
★【售 價】:太空戰士7:950、漫威蜘蛛人:550 ★【交易方式】:蝦皮  【保存狀況】:二手  【附  註】:私訊蝦皮賣場 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.39.105 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gamesale/M.1623385907.A.244.html ※ 編輯: bbjackson (180.217.39.105 臺灣), 06/11/2021 12:32:58 ※ 編輯: bbjackson (180.217.39.105 臺灣), 06/11/2021 12:33:25 ※ 編輯: bbjackson (180.217.39.105 臺灣), 06/11/2021 13:05:35
1Fkevinqazwsx: 違反板規17.2 無ID125.227.182.139 06/11 13:11

二手遊戲交易 最新熱門文章

32 Fw: [罷免板主] Gamesale
88 gamesale 2021-06-15 00:38