[XBOX] 售 藍芽手把 (白迷彩)

看板 Gamesale
作者
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0  ( 0推 0噓 0→ )
★【物品名稱】:Xbox 白色迷彩 藍芽控制器 ★【地區語系】:台灣公司貨 ★【商品圖片】:https://i.imgur.com/AiwEu32.jpg
https://i.imgur.com/iD5JG8i.jpg
https://i.imgur.com/uEpRbDx.jpg
★【售 價】:1500 含運 ★【交易方式】:店到店  【保存狀況】:收藏用 九成新 完整盒裝  【地 區】:台北  【附  註】: --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.115.149 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gamesale/M.1610608381.A.EED.html

二手遊戲交易 最新熱門文章

18 [公告] 即刻起禁止發文
26 gamesale 2021-01-27 13:08
28 [公告] 板主辭職
52 gamesale 2021-01-25 23:23